INTERCOMSERVICE
Distribution Cosmetics & Translations
Тел.: +38 (044) 251 46 74
моб. тел.: +38 (067) 218 01 56

xschool@iksua.com
04210, Киев,
Оболонская набережная, 15,
корп. 3, оф. 1
Выберите язык:
Skin care at the frontier of medicine

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ВИДІВ ПАМ’ЯТІ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Автор: Н.О.Арістова (2010-04-08)

При вивченні іноземної мови суб’єкти навчання сприймають та запам’ятовують навчальний матеріал різними способами за допомогою слуху, зору, емоцій та рухів. Психологи (Рубінштейн С.Л. [3], Трофімов Ю.Л. [2], Петровский А.В. [1]), досліджуючи механізми пам’яті, дуже слушно стверджують, що тільки один із способів сприймання навчального матеріалу домінує. Виявлення даного способу сприймання навчального матеріалу при вивченні іноземної мови, допоможе викладачам вибрати найбільш ефективні методи та засоби навчання, які, у свою чергу, будуть ефективно впливати на засвоєння навчального матеріалу.


Для виявлення домінуючого способу сприймання навчального матеріалу необхідно визначитися із сутністю понять „пам’ять” та „сприймання”.

Так, Трофімов Ю.Л. у своїх висновках констатує, що пам’ять – це «відображення предметів і явищ дійсності у психиці людини в той час, коли вони вже безпосередньо не діють на органи чуття» [2, с. 217], а сприймання – це «відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття» [2, с. 185]. Вчений слушно додає, що у людини формуються цілісні образи навколишніх предметів, коли вона знаходиться в їх оточенні.

У свою чергу, Петровський А.В. та Ярошевський М.Г. під пам’яттю розуміють «процеси організації та збереження минулого досвіду, які роблять можливим його повторне використання в діяльності» [1, с. 264].

Вчені у своїх висновках констатують, що пам’ять не тільки пов’язує минуле суб’єкта навчання з його теперішнім та майбутнім, а і є однією з важливіших пізнавальних функцій, яка знаходиться в основі розвитку та навчання.

Так, вітчизняні та російські психологи Рубінштейн С.Л. [3], Трофімов Ю.Л. [2], Петровский А.В. [1] виокремлють три основних види пам’яті: зорову, слухову та кінестетичну.

Американський учений Рейнерт Г. [4] відстоює іншу точку зору, згідно якої існує чотири основних види пам’яті: зорова, слухова, кінестетична та образна, які й впливають на вибір методів та засобів навчання.

Так, Рейнерт Г. вважає, що суб’єкти навчання з домінуючою зоровою пам’яттю ефективніше сприймають навчальний матеріал зоровим способом, з опорою на текст.

Суб’єкти навчання, у яких домінує слуховий вид пам’яті, краще сприймають навчальний матеріал, коли слухають пояснення викладача. Таким суб’єктам навчання необхідно проговорювати отриману інформацію вголос або про себе.

Суб’єктам навчання із домінуючим кінестетичним видом пам’яті для сприймання навчального матеріалу необхідно виконувати деякі рухи або записувати пояснення викладача.

Суб’єкти навчання з домінуючою образною пам’яттю швидше запам’ятовують навчальну інформацію в малюнках, образах, схемах та таблицях.

Для виявлення основних видів пам’яті у суб’єктів навчання пропонуємо використовувати методику вивчення образної, зорової, слухової та кінестетичної пам’яті (згідно класифікації Рейнерта Г. [4], модифікація Арістової Н.О.), яка дає можливість виявити обсяг та рівні розвитку пам’ті, що важливо для вибору методів та засобів навчання при вивченні іноземної мови.

Умови даного випробування передбачають зачитування слів з інтервалом в 10 секунд:
1. коса; 2. високий; 3. літо; 4. довгий; 5. дім; 6. винуватий; 7. курча; 8. ручка; 9. брехун; 10. гарний; 11. рослини; 12. сподіватися; 13. жовтий; 14. страх; 15. п’ять; 16. Бог; 17. читати; 18. нога; 19. правосуддя; 20. немовля; 21. ворог; 22. сумка; 23. сором; 24. вулиця; 25. правда; 26. розповідь; 27. щасливий; 28. ґрунт; 29. ненависть; 30. розмова; 31. океан; 32. добрий; 33. фарба; 34. униз; 35. воля; 36. ліра; 37. думати; 38. любов; 39. біг; 40. потворний; 41.закон; 42. сердитий; 43. друг; 44. двір; 45. теплий; 46. нагорі; 47. убивати; 48. плавати; 49. голодний; 50. поганий.

Суб’єктам навчання необхідно вибрати слово, яке розташоване в одній із чотирьох категорій, залежно від домінуючого виду пам’яті. Так, якщо дане слово сприймається як образ, суб’єкт навчання обводить цифру 1 (образна пам’ять). Якщо дане слово сприймається як написане слово, суб’єкт навчання обводить цифру 2 (зорова пам’ять). Якщо суб’єкт навчання сприймає дане слово на слух, необхідно обвести цифру 3 (слухова пам’ять). Якщо дане слово викликає емоції або хочеться зробити якийсь рух, суб’єкту навчання необхідно обвести цифру 4 (кінестетична пам’ять).

Для кожного виду пам’яті розроблено шкалу оцінювання її обсягу (таблиця 1). Норма дорослої людини в кожній категорії відповідає показнику 0.

 

Шкала бальних оцінок

 

Показник виявлення доміную-чого виду пам’яті

Кількість обраних відповідей

Образна пам’ять

Зорова пам’ять

Слухова пам’ять

Кінестетична пам’ять

+4

39-50

21-50

23-50

27-50

+3

35-38

18-20

18-22

21-26

+2

30-34

16-17

16-17

17-20

+1

20-29

14-15

14-15

13-16

0

12-19

9-13

9-13

6-12

-1

7-11

7-8

7-8

3-5

-2

4-6

5-6

5-6

2

-3

2-3

3-4

3-4

1

-4

0-1

0-2

0-2

0

Запропонована методика вивчення образної, зорової, слухової та кінестетичної пам’яті з легкістю допоможе вам визначити рівень розвитку видів пам’яті та оцінити її обсяг.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Петровский А. В. Основы теоретической психологии: уч. пособ. [для студ. вуз.] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М.: Инфра–М., 1998. – 528 с.
2. Психологія: [Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін]. – [4-те вид.]. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей
Леонидович Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2004. – 713 с.
4. Reinert H. One picture is worth a thousand words? Not necessarily! / Reinert H // The Modern Language Journal . – 1976. – Vol. LX. – № 4. – P. 160–167.Наши партнеры: